Skip available courses

Available courses

จุดประสงค์รายวิชา

  1. เข้าใจโครงสร้างระบบการทำงานของเครื่องซีเอ็นซีเบื่องต้น

  2. มีทักษะเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมควบคุม บำรุงรักษาเครื่องซีเอ็นซีเบื่องต้น

  3. มีเจตคติและกิจนิและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเลือกระบบการทำงานของเครื่องซีเอ็นซี

  2. เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องซีเอ็นซี

  3. ทดสอบและควบคุมเครื่องซีเอ็นซีเบื่องต้น

คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทำงาน วิธีการใช้งาน การบำรุงรักษาของเครื่องซีเอ็นซี ระบบแนวแกน
การเขียนโปรแกรมควบคุม ปรับตั้งเครื่อง การปรับตั้งชิ้นงาน ปรับตั้งเครื่องมือ การเลือกเครื่องมือตัด
ใช้โปรแกรมจำลองการทำงานและผลิตชิ้นงานโดยใช้เครื่องซีเอ็นซี